Privacy

Olijck Charcuterie / Seafood, gevestigd aan haarlemmerstraatweg 79 Halfweg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Olijck Charcuterie B.V. en Olijck Seafood B.V.
Haarlemmerstraatweg 79
1165 MK Halfweg
info@olijck.nl
+31(0)6 28 22 10 66

Functionaris gegevensbescherming
Robin Sheridan is de Functionaris Gegevensbescherming van Olijck. Hij is te bereiken via robin@olijck.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Olijck verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (zakelijke) persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Functie binnen bedrijf;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Olijck verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Olijck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Olijck bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn)
van persoonsgegevens:
Alle gegevens die direct te maken hebben met de facturatie moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Na 7
jaar worden de gegevens verwijderd. Deze gegevens worden na 7 jaar permanent verwijderd.
– Bedrijfsnaam 7 jaar
– Voor- en achternaam 7 jaar
– Geslacht 7 jaar
– Functie binnen bedrijf 7 jaar
– Adresgegevens 7 jaar
– Telefoonnummer 7 jaar
– E-mailadres 7 jaar
– Locatiegegevens 7 jaar
– Bankrekeningnummer 7 jaar
– Product afmanen 7 jaar
– Welke horeca groothandel levert jouw producten 7 jaar

Olijck deelt jou persoonsgegevens met derden, maar:
Olijck verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Olijck en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar robin@olijck.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Olijck wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Olijck neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via robin@olijck.nl.